Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG

Mã sản phẩm: 

HGM 151.041 

Địa chỉ:

Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị

Chủ đầu tư: 

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

Diện tích thi công:

530.77m2

Thời gian thi công:

2017