Saigon Park Hyatt

SAIGON PARK HYATT

Mã sản phẩm:

Mã yêu cầu

Địa chỉ:

2 Quảng trường Lam Sơn , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:

Tập đoàn Hyatt

Diện tích thi công:

15002

Thời gian thi công:

2005